یگانه ی خلاق ،زیبایی آفرید؛پس به (احسن الخالقینش )امر به خواندن زیبایی هایش کرد

 .

که (اقراء....)ودر یک یک آفریده هایش نام خود را نگاشت تا همه فقط او را ببینند ....

         

     بشر را به قلم سوگند داد تا احترام قلم نشکند و جز زیبایی ننویسد. 


اینک ای بینای دلها و ای شنوای نگاه ها کمکم کن تا نلغزم و یاریم کن نلغزانم .